จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้97
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้31
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว588
mod_vvisit_counterเดือนนี้1597
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6383
mod_vvisit_counterทั้งหมด134690

We have: 4 guests online
Your IP: 67.202.4.225
 , 
วันที่: 20 เม.ย. 2014
หนังสือเวียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 เวลา 13:15 น.


เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามราการขอเบิก

ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว.๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่ กค ๐๔๒๐.๓/ว.๔๑ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงรายการนำฝากเงินของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด กรณี บมจ. ธนาคารกรุงไทย นำฝากเงินเข้าบัญชีเกินหรือซ้ำซ้อน

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายคครั่งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๗

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อม ๑๓ วรรคแรก

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)

ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว. พิเศษ ๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๒/๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ

ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ.๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๑/๕๗  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔ ลงวันที่ ๘  มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การอนุมัติวงเงินทดรองราชการเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการชุมนุมทางการเมือง

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๗   ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๐๐๔๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ กค ๐๔๐๑.๔/๓๗๔๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการใช้รายงานอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ

ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ สมจ./ป.๐๑๐/๒๕๕๖ ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา

เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๒๗ การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๕๖ แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๐๐๔๐๐ วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบ e-pension

เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ด่วนที่สุด ที่กค (กวพอ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๕ การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๔๔ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๖.๓/ว ๙๑ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)


ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๙๒ การนำส่งเงินรายได้ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑


เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๔๘๒ การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากร

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๔๙ การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๕ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราจ้างขั้นต่ำ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 03:02 น.
 


There seems to be an error with the player !Smile ลิงค์เว็บที่น่าสนใจ Wink                      
 
หน่วยงานภาครัฐ : สำนักงานประกันสังคม  กรมการจัดหางาน  ยื่นแบบชำระภาษี  ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมอุตุนิยมวิทยา 
      ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 
      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงกลาโหม
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  รัฐบาลไทย   กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เครือข่ายรัฐสภาไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ศูนย์ข้อมูลคนหาย ศูนย์รวมเว็บไซต์ 76 จังหวัด
      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตรวจสลากออมสิน  ตรวจสลากธ.ก.ส.  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
หนังสือพิมพ์  :  ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ผู้จัดการ  มติชน  โพสต์ทูเดย์  ข่าวสด  ประชาชาติธุรกิจ  เส้นทางเศรษฐกิจ
      Bangkok Post  แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ 

โทรทัศน์ และ สื่อต่างๆ :  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  Modernine TV  NBT  Thai PBS TrueVisions The Nation  CNN  BBC  Reuters  Fox  Bloomberg
                                   
                                     


สำนักงานคลังเขต ๘   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒ หมู่ ๑  ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๒๑๙๙๑๗  โทรสาร : ๐๗๗ - ๒๑๙๙๑๘

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: cheap gt cockpit semi-dedicated hosting Valid XHTML and CSS.