แบบสำรวจ

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้73
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้204
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้929
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว755
mod_vvisit_counterเดือนนี้1605
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13531
mod_vvisit_counterทั้งหมด261462

We have: guests online
Your IP: 54.163.48.62
 , 
วันที่: 13 ก.พ. 2016
หนังสือเวียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 เวลา 20:15 น.

 

ที่ กค 0407.2/243 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอส่ง "คู่มือและแผ่นพับการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)"

ที่ กค 0406.6/ว98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่ นร 0106/ว2233 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอณาจักร 

* ขอส่งข่าวแจกเพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน

* ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Bidding : e - bidding)

* ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง  ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Bidding : e - bidding)

• ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo 

• ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 16/2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ 

• ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว188 ลว. 29 พฤษภาคม 2558  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว. 8 เม.ย. 2558 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น Undo   

ที่  กค 0409.3/ว133 ลว 31 มี.ค.2558 คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal

แบบ สรก 58-1 และ แบบการส่งรายงานให้ สตง(เกณฑ์การประเมินบัญชี 2558)

ที่ กค 0406.6/ว 23 ลว 26 มีค 2558 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่ กค 0423.3/ว 28 ลว 28 มค2558 การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย

ที่ กค 0409.3/ว383 ลว 4 ธค57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงปมก่อนในระบบ GFMIS 

ที่ กค 0423.3/ว402 ลว 26ธค57 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ กค 0420.7/ว380 ลงวันที่  1 ธันวาคม 2557 เรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์ UNDO

ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว376 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่ กค 0423.3/ว373 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์

ที่ กค 0406.6/ว370 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเททเงินอุดหนุนทั่วไป

ที่ กค 0406.5/ว114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

ที่ กค 0421.5/ว346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ที่ กค 0406.5/ว354 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง  พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557

ที่ กค 0423.2/ว357 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ที่ กค 0423.3/ว359 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

ที่ กค 0201/ว992 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ที่ กค 0201/ว917 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย

ที่ นร 0506/ว136 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ


ที่ กค 0423.2/ว 304 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ที่ กค 0423.3/ว 302 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

ที่ กค 0406.6/ว 299 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ที่ กค 0423.2/ว 293 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ กค 0106/ว 1387 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เรื่อง การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้จ่าหน้าซองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ พม 0212/ว 12043 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เรื่อง เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องจากวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557

ที่ นร 0507/ว 106 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ(ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนาย-2 กันยายน 2557)

ที่ กค 0427/ว 278 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอตั้ง การดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557

ที่ กค 0421.3/ว 94 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

•  ที่ กค 0409.3/ว 276 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง การเรียกรายงานผ่าน Web Report ผ่าน GFMIS Online

ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่านระบบ GFMIS Web Online

ที่ กค 0406.5/ว 269 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกันสถาบันการเงินโดนนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จ (เพิ่มเติม)

ที่ กค 0409.3/ว 264 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานและแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)

ที่ กค 0421.4/ว 263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม

ที่ กค 0409.3/ว 260 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผ่าน Web Online

ที่ กค 0421.3/ว 92 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 0409.3/ว 252 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 เรื่อง การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

ที่ กค 0422.3/ว 91 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 เรื่อง สิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

ที่ กค 0406.6/ว 248 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 16 กันยายน 2557 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS

ที่ กค 0421.3/ว 90 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 0421.3/ว 89 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 0421.3/ว 88 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 0409.2/ว 246 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง คู่มือการเรียกและอ่านรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Web Online

ที่ กค 0201/ว.717 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ที่ กค 0201/ว.701 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 เรื่อง ขอส่งเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ กค 0423.2/ว.237 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน

ที่ กค 0406.3/ว 89 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


ที่ กค 0406.4/ว 82 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ

ที่ กค 0406.3/ว 78 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ทีเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ

ที่ กค 0409.3/ว 222 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ที่ กค 0406.6/ว 77 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน


ที่ กค 0409.3/ว222 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557


ที่ ฝกก.(02) 474/2557 เรื่อง ส่วนงานราชการขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ บริษัท ที เอ็ม อี ลิสซิ่ง จำกัด และ บริษัท ที เอ็ม บี การันตี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

ที่ กค 0406.4/ว.69 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

ที่ กค 0406.5/ว.181 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557

ที่ กค 0422.3/ว.57 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ กค 0201/ว.443 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายฯ

ที่ กค 0409.3/ว 166 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS

ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่ กค 0418.2/ว 446 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา

ที่ กค 0406.5/ว 158 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ที่ กค 0201/ว.536 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ กค 0201/ว.415 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

ที่ กค 0201/ว.401 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557  เรื่อง แนวทางการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ กค 0421.3/ว47 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 1201/ว.367 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ กค 1201/ว.342 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เรื่อง คำชี้แจง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ กค 0410.2/ว131 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องพิจารณาหรือตรวจสอบ

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว130 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค 0409.3/ว129 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS

ที่ กค 0409.3/ว128 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว120 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 119 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 
ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๘๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายตมประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง เชิญเช่าวัตถุมงคล พระพถธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี 

ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบัการเงินของผู้รับ บำเหน็จรายเดือน

ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องการลงทะเบียนสิทธิการเช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม


ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามราการขอเบิก

ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องการส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว.๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่ กค ๐๔๒๐.๓/ว.๔๑ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงรายการนำฝากเงินของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด กรณี บมจ. ธนาคารกรุงไทย นำฝากเงินเข้าบัญชีเกินหรือซ้ำซ้อน

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายคครั่งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อม ๑๓ วรรคแรก

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)

ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว. พิเศษ ๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๒/๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ

ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ.๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๑/๕๗  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔ ลงวันที่ ๘  มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การอนุมัติวงเงินทดรองราชการเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการชุมนุมทางการเมือง

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๗   ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ

ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง


ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๐๐๔๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้


ที่ กค ๐๔๐๑.๔/๓๗๔๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการใช้รายงานอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ

ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ สมจ./ป.๐๑๐/๒๕๕๖ ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๒๗ การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๕๖ แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๐๐๔๐๐ วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบ e-pension

ด่วนที่สุด ที่กค (กวพอ)๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๕ การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๔๔ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๖.๓/ว ๙๑ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)


ที่ กค ๐๔๒๗/ว ๙๒ การนำส่งเงินรายได้ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

 

 ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๔๘๒ การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากร

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๔๙ การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๕ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราจ้างขั้นต่ำ

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 16:32 น.
 

 

ลิ๊งค์ในหน่วยงาน

 

 

 

 

 


 Smile ลิงค์เว็บที่น่าสนใจ Wink                      
 
หน่วยงานภาครัฐ : สำนักงานประกันสังคม  กรมการจัดหางาน  ยื่นแบบชำระภาษี  ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมอุตุนิยมวิทยา 
      ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  กระทรวงการคลัง  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 
      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงกลาโหม
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  รัฐบาลไทย   กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เครือข่ายรัฐสภาไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ศูนย์ข้อมูลคนหาย ศูนย์รวมเว็บไซต์ 76 จังหวัด
      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ตรวจสลากออมสิน  ตรวจสลากธ.ก.ส.  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
หนังสือพิมพ์  :  ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ผู้จัดการ  มติชน  โพสต์ทูเดย์  ข่าวสด  ประชาชาติธุรกิจ  เส้นทางเศรษฐกิจ
      Bangkok Post  แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ 

โทรทัศน์ และ สื่อต่างๆ :  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  Modernine TV  NBT  Thai PBS TrueVisions The Nation  CNN  BBC  Reuters  Fox  Bloomberg
                                   
                                     


 
สำนักงานคลังเขต ๘   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒ หมู่ ๑  ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๒๑๙๙๑๗, ๐๗๗-๓๕๕๒๓๐-๑  โทรสาร : ๐๗๗ - ๒๑๙๙๑๘

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: cheap gt cockpit semi-dedicated hosting Valid XHTML and CSS.